Sunday 19 Aug 2018 | 06:05 | SYDNEY
Sunday 19 Aug 2018 | 06:05 | SYDNEY

Saturday funny: John Key

By

Sam Roggeveen

@SamRoggeveen

26 September 2009 19:28