Wednesday 25 Nov 2020 | 02:59 | SYDNEY
Wednesday 25 Nov 2020 | 02:59 | SYDNEY

Friday funny: Bush on the zombie threat

By

Sam Roggeveen

@SamRoggeveen

11 January 2008 15:23